JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Časté otázky:
 
  Členovia SLOVGRAM-u  
     
  Vysielatelia  
     
  Verejné produkcie, verejný prenos  
     
 
 
 Často kladené otázky - verejné produkcie, verejný prenos:
 
Otázka: Čo je to verejný prenos?
 
Odpoveď: Verejný prenos je definovaný v autorskom zákone 185/2015 Z.z. v § 27 ods. 1: „Verejný prenos diela je šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu vnímať nemohli.“ Jednoduchšie povedané ide o prenos zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne prostredníctvom technického zariadenia ako napr. rozhlasový prijímač, televízny prijímač a pod. Čo je to technické predvedenie? Technické predvedenie je definované v autorskom zákone 185/2015 Z.z. v § 26 ods. 2: „Technické predvedenie diela je predvedenie diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne, určené verejnosti priamo prítomnej na mieste tohto predvedenia. Technické predvedenie diela sa nepovažuje za verejný prenos diela..“ Podľa ods. 2 „Jednoduchšie povedané ide o vykonanie diela technickým predvedením prostredníctvo, zariadení ako CD prehrávač, DVD prehrávač, gramofón, magnetofón, jukebox, počítač a pod.
 
Otázka: Prečo mám ako prevádzkovateľ platiť poplatky za verejný prenos a technické prevedenie v mojej prevádzke viacerým organizáciám?
 
Odpoveď: V zmysle autorského zákona 185/2015 Z.z. je prevádzkovateľ vysporiadať odmeny za verejný prenos a technické predvedenie trom subjektom a to: 1. autorom 2. výkonným umelcom 3. výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov. Tieto subjekty sú zastupované rôznymi organizáciami, ktorým Ministerstvo kultúry SR udelilo Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv. Naša spoločnosť SLOVGRAM na území Slovenskej republiky zastupuje a chráni práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. Takže ak prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu s našou spoločnosťou, má vysporiadané práva subjektov v zmysle autorského zákona a to práva výkonných umelcov a výrobcov zastupovaných SLOVGRAMom ako aj OZIS. V prípade, že nemáte vysporiadané práva ktoréhokoľvek vyššie uvedeného subjektu dopúšťate sa porušovania autorského práva resp. práv príbuzných autorskému právu a môžete byť stíhaný: 1. v trestnom konaní za trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 2. v správnom konaní za priestupok podľa § 32 z.č. 372/1990 Zb.
 
Otázka: Ako môžem vysporiadať odmeny za verejný prenos a technické predvedenie vo Vašej spoločnosti?
 
Odpoveď: 1. Jednou z možností je uzatvoriť zmluvu s našou spoločnosťou. Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi a to: a) PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU – na našej stránke www.slovgram.sk v sekcii tlačivá – verejné produkcie – prevádzkovatelia - ZMLUVA: • vyplnením formulára ZMLUVA, kde si priamo vytlačíte návrh zmluvy a podpísaný ho v dvoch vyhotoveniach zašlete doporučene na adresu SLOVGRAM-u na zaevidovanie a podpis. b) TELEFONICKY (02/52632912) NA ODDELENÍ VEREJNÝCH PRODUKCIÍ, KDE POŽIADATE O ZASLANIE ČISTÝCH NÁVRHOV ZMLÚV, ktoré následne vyplníte podľa priložených pokynov, podpíšete a zašlete doporučene na adresu SLOVGRAM-u v dvoch vyhotoveniach na zaevidovanie a podpis. c) OSOBNE, PRIAMO V NAŠEJ SPOLOČNOSTI na oddelení verejných produkcií, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 09.00h-15.00h. 2. Druhou z možností je vysporiadanie odmien výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov bez uzatvorenia zmluvy, bližšie informácie Vám budú podané na tel. čísle oddelenia verejných produkcií 02/52632912.
 
Otázka: Musím ako prevádzkovateľ platiť poplatky za verejný prenos ak platím koncesionárske poplatky?
 
Odpoveď: Koncesionárske poplatky platíte v zmysle zákona o koncesionárskych poplatkoch priamo verejnoprávnej televízii alebo rozhlasu. Tieto poplatky nemajú žiaden súvis s poplatkami za verejný prenos v zmysle Autorského zákona 185/2015 Z.z., preto ako prevádzkovateľ musíte okrem koncesionárskych poplatkov platiť aj poplatky za verejný prenos.
 
Otázka: Ak platím SLOVGRAMu ročný poplatok za reštauráciu a v lete mám otvorenú terasu, ktorá je ozvučená, musím platiť aj za terasu?
 
Odpoveď: Ak má prevádzkovateľ ozvučenú terasu, teda ak na terase dochádza k verejnému prenosu a vysporiadal odmeny v SLOVGRAMe len za prevádzku (v tomto prípade ide o reštauráciu), za terasu musí požiadať o uzatvorenie dodatočnej zmluvy, kde bude stanovená jednorazová výška poplatku za kalendárny rok bez ohľadu na dobu prevádzkovania terasy vo výške 20 € s DPH, ak je prevádzka len ozvučená, alebo b vo výške 22€ s DPH, ka je v prevádzke aj zariadenie s obrazom.
 
Otázka: Mám už podpísanú zmluvu zo SLOVGRAMu. Kedy dostanem faktúru?
 
Odpoveď: Zmluva, ktorá je podpísaná zo strany SLOVGRAMu a je na nej uvedené ZMLUVA – DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA je zmluvou a faktúrou – daňovým dokladom zároveň. Ak takáto zmluva nie je podpísaná SLOVGRAMom, nie je to daňový doklad, ale len návrh zmluvy. K takýmto zmluvám sa osobitná faktúra vystavuje len na písomnú žiadosť s odôvodnením. V zmysle platnej legislatívy je však pre daňové účely táto ZMLUVA – DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA dostačujúca.
 
Otázka: Prečo ako majiteľ (prevádzkovateľ) zariadenia, v ktorom sa konajú diskotéky, mám uhrádzať SLOVGRAMu poplatky, keď zároveň platím DJ-a?
 
Odpoveď: V zmysle Autorského zákona 185/2015 Z.z. je povinný uhradiť primeranú odmenu majiteľ, resp. prevádzkovateľ zariadenia. Takúto povinnosť môže previesť na DJ-a avšak vždy len formou písomnej zmluvy. Takúto zmluvu musí predložiť SLOVGRAMu.
 
Otázka: Prečo ako majiteľ (prevádzkovateľ) zariadenia, v ktorom sa konajú diskotéky mám uhrádzať SLOVGRAMu poplatky, ak za diskotéky nevyberám vstupné?
 
Odpoveď: V zmysle Autorského zákona 185/2015 Z.z. je povinný uhradiť primeranú odmenu majiteľ, resp. prevádzkovateľ zariadenia v ktorom sa koná akýkoľvek verejný prenos a to bez ohľadu na to, či vstupné vyberá alebo nie.
 
Otázka: Ak som predčasne ukončil prevádzkovanie ako mám ďalej postupovať?
 
Odpoveď: Zmluva so SLOVGRAMom bola uzatvorená v písomnej forme. Každú zmenu v nej je možné urobiť len písomne doporučeným listom alebo e-mailom . Je potrebné v čo najkratšom možnom čase zaslať do SLOVGRAMu: 1. doklad preukazujúci predčasné ukončenie prevádzkovania spolu 2. so žiadosťou o úpravu faktúry a prípadné vrátenie preplatku, o ktorom rozhodne spoločnosť SLOVGRAM po odčítaní administratívneho poplatku za zmeny v zmluve, ktorý činí 20% objemu zmluvy, najmenej však 34,00 €. V žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý by mal byť prípadne vzniknutý preplatok vrátený.