JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 
 
Spoločnosť SLOVGRAM
 
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.
· udeľuje licencie – zmluvy, ktoré umožňujú uskutočňovanie (vykonávanie) verejného prenosu 
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
 
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z. „Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, všetkých nezastupovaných (t.j. „nečlenovia" SLOVGRAMU) výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
 
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona, toto bolo zmenené rozhodnutím MKSR zo dňa 18.10.2004, ktorým nám bolo vydané Oprávnenie č. 3/2004
 
Informácie o dohodách o spoločnej správe

Ochrana osobných údajov v spoločnosti SLOVGRAM

Spoločnosť SLOVGRAM ako prevádzkovateľ si Vás dovoľuje ubezpečiť, že bezpečnosť spracúvania Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SLOVGRAM prebieha výlučne v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

V súvislosti s prijatím nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie v súlade s Nariadením GDPR ako aj poučenie o Právach dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na hruskova@slovgram.sk

Ďakujeme za Vašu pozornosť a oboznámenie sa s nasledovnými dokumentmi:

Informácie poskytované nositeľom práv v pozícií dotknutej osoby v prípade spracovania ich osobných údajov

Information provided to rightholders in the position of a data subject in cases of personal data collection

Informácie poskytované fyzickým osobám, ktoré zastupujú používateľa vo vzťahu k SLOVGRAMu a osobám prítomným na mieste kontroly použitia predmetov ochrany v prevádzkach v prípade spracovania ich osobných údajov

Práva dotknutej osoby v prípade spracovania jej osobných údajov

Rights of a data subject in cases of personal data collection

Dohoda spoločných prevádzkovateľov (LITA, OZIS, SLOVGRAM, SOZA)

Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je:
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. č.: 02/50202737