JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 
 
Spoločnosť SLOVGRAM
 
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
· udeľuje licencie a uzatvára zmluvy, ktoré umožňujú použitie umeleckých výkonov a zvukových a audiovizuálnych záznamov
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
 
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 185/2015 Z.z. „Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a audiovizuálnych záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, nezastupovaných výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
 
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa vtedy platného autorského zákona, v súčasnosti pôsobíme na základe Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv zo dňa 18. 8. 2016.
 
Informácie o dohodách o spoločnej správe