JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 Členom SLOVGRAMU sa môže stať:
 
 Členom SLOVGRAMU sa môže stať každý subjekt, oprávnený podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z., ktorý nie je zastupovaný inou organizáciou na ochranu svojich práv. Tým môže byť:
· výkonný umelec
 
· umelecký súbor alebo teleso
 
· výrobca zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov