JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM:
 
 SLOVGRAM zastupuje práva výkonných umelcov a výrobcov najmä v týchto oblastiach:
· pri výbere odmien za použitie zaznamenaných umeleckých výkonov v rozhlasovom a televíznom vysielaní a káblovej retransmisii
 
· pri verejnom použití – použitie tzv. reprodukovanej hudby v reštauráciách, hoteloch, diskotékach atď. alebo použitie inou formou
 
· pri výbere náhrad za nájom a vypožičiavanie rozmnoženín záznamov umeleckých výkonov
 
· pri výbere náhrad od výrobcov a dovozcov nenahratých zvukových nosičov
 
· pri výbere náhrad odmien od výrobcov a dovozcov prístrojov na zhotovovanie rozmnoženín zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
 
· pri udeľovaní súhlasu a zákazu na použitie zaznamenaných umeleckých výkonov