JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom:
 
SLOVGRAM rozdeľuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU, schválenom Valným zhromaždením SLOVGRAMU.

Odmeny sú po odpočítaní režijných nákladov adresne rozdelené jednotlivým umelcom a výrobcom záznamov. To znamená, že naši členovia, umelci a výrobcovia sami rozhodujú o spôsobe rozdelenia vybratých finančných prostriedkov.