JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

Spoločná správa

 
SLOVGRAM má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu o spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.
 
Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:
 
LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska (www.ozis.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk)
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com)
 
Sadzobník Spoločnej odmeny je prístupný na tomto odkaze:
 
Sadzobník Spoločnej odmeny
 
V prípadne záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: verejne@slovgram.sk
 
Spoločná správa v retransmisii
 
Spoločný sadzobník všetkých OKS pre použtie predmetov ochrany retransmisiou nájdete tu