JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
  všeobecné informácie  
  zmluva diskotekára nad 18 r.   
  zmluva diskotekára do 18 r.  
  výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav  
  sadzobník  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 
a) V prípade vykonávania technického predvedenia (§ 26 ods. 2 zákona č.185/2015 Z.z. Autorského zákona – ďalej len „Autorský Zákon“) formou diskotéky alebo tanečnej zábavy ide o dva subjekty: prevádzkovateľ a diskotekár (ďalej aj ako „DJ“). Ďalej podľa § 99 a § 110 prislúcha výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového záznamu právo na odmenu za každé použitie umeleckého výkonu, resp. záznamu. Vo všeobecnosti platí, že povinnosť uhradiť odmeny má prevádzkovateľ zariadenia (usporiadateľ podujatia), kde dochádza k verejnému prenosu.

 
b) Teda všeobecne platí, že ak existuje obchodná zmluva medzi prevádzkovateľom zariadenia (baru, reštaurácie, a pod.) a vykonávateľom verejného prenosu (DJ), ktorá prevádza povinnosť vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov podľa AZ na DJ, je tento povinný mať zmluvu so SLOVGRAMOM, ktorý mu povoľuje vykonávať verejný prenos počas diskotéky a zároveň zaplatiť príslušnú odmenu stanovenú podľa aktuálneho sadzobníka.  V opačnom prípade SLOVGRAMU musí mať DJ len povolenie na verejný prenos, a prevádzkovateľ musí mať uzatvorenú zmluvu so SLOVGRAMOM, ktorý mu dáva povolenie na verejný prenos a zároveň stanovuje výšku odmeny za takéto použitie.
K PORUŠOVANIU „AZ“ NEDOCHÁDZA AŽ PO ZAPLATENÍ PRÍSLUŠNEJ ODMENY.

 
c) Každý diskotekár môže uskutočňovať verejný prenos až po podpísaní zmluvy s našou spoločnosťou SLOVGRAM, ktorá upravuje vzťahy medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na jednej strane a na strane druhej diskotekárom, ktorý vykonáva verejný prenos prostredníctvom technického predvedenia. Táto zmluva ako aj registrácia sú v spoločnosti SLOVGRAM bezplatné, pričom diskotekár je v tomto prípade povinný uskutočňovať verejný prenos zaznamenaných výkonov z originálnych nosičov, resp. z rozmnoženín zakúpených legálne prostredníctvom internetového predaja /skladby v komprimovanom formáte ako mp3 a pod./

 
d) Skladby v MP3 formáte môže DJ použiť na diskotéke len v tom prípade, ak má ku každej takejto „stiahnutej“ skladbe platný daňový doklad, ktorým sa bude môcť preukázať v prípade kontroly policajným orgánom. Z daňového dokladu musí byť zrejmé, kedy, kde a od koho bola daná skladba zakúpená ako aj názov, ku ktorej skladbe sa vzťahuje daňový doklad. (pr. Ak DJ bude mať 100 skladieb v MP3 formáte - ku každej takejto skladbe potrebujete spomínaný daňový doklad o zakúpení skladby.) DJ používajúci takéto formáty skladieb si musí byť vedomý toho, že dôkazné bremeno týkajúce sa originálnosti MP3 je na ňom samom.

 
e) Spoločnosť SLOVGRAM od 1.4.2009 umožňuje registrovaným diskotekárom za príslušný poplatok vyhotoviť si tzv. pracovnú rozmnoženinu a to z legálne nadobudnutého fyzického nosiča, prípadne rozmnoženiny zakúpenej prostredníctvom internetového predaja, pričom poplatok predstavuje sumu uvedenú v príslušnom sadzobníku.