JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
  Všeobecné podmienky  
  Sadzobník  
  Zmluva  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 Prevádzkovatelia hudobných automatov :

 

Zvukové a audiovizuálne záznamy sú chránenými predmetmi ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „ Autorský zákon“), preto nie je možné nimi nakladať bez súhlasu týchto subjektov.

SLOVGRAM uzatvorením zmluvy s prevádzkovateľom hudobného automatu v zmysle Autorského zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k nakladaniu so zvukovými a audiovizuálnymi záznamami ním zastupovaných výkonných umelcov a výrobcov a zároveň určuje podmienky ich použitia.

Prevádzkovanie hudobného automatu bez platnej zmluvy – licencie vydanej spoločnosťou SLOVGRAM a zároveň aj prevádzkovanie hudobného automatu bez platne vydanej registračnej karty v zmysle vyššie uvedenej zmluvy je porušovaním Autorského zákona a z uvedeného môžu byť vyvodené sankcie podľa § 283 Trestného zákona.

Vzor registračnej karty - legálny hudobný automat.

SLOVGRAM rozlišuje dva typy hudobných automatov a to:

  1. Hudobný automat s prevádzkovými rozmnoženinami
  2. Hudobný automat bez prevádzkových rozmnoženín

  • Ako uzatvoriť zmluvu k prevádzkovaniu hudobného automatu?
  • Kedy dostanem registračné karty k prevádzkovaniu hudobného automatu?
  • Ako môžem vyradiť hudobný automat z prevádzky, aby mi SLOVGRAM nefakturoval odmeny za jeho prevádzkovanie?
  • Ako môžem ukončiť zmluvu k prevádzkovaniu hudobného automatu?
  • Ako vykonať zmeny v zmluve k prevádzkovaniu hudobného automatu?
  • Ak mám otázky k prevádzkovaniu hudobného automatu, kam sa mám obrátiť?