JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 Všeobecné informácie:
 
VEREJNÉ PREDVEDENIE TECHNICKÝM PROSTRIEDOKOM
je definované v § 26 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) ako predvedenie záznamu prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku, alebo obrazu a zvuku súčasne, určené verejnosti priamo prítomnej na mieste tohto predvedenia.

VEREJNÝ PRENOS
je definovaný v § 27 ods. 1  Autorského zákona, ako šírenie akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že tento záznam  môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.

Na základe platného ustanovenia § 99, § 110 a § 119 Autorského zákona patrí výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového   a audiovizuálneho záznamu za každé použitie zaznamenaných výkonov a záznamov primeraná odmena.

Uvedená povinnosť vysporiadania nárokov hore uvedených subjektov všeobecne vyplýva aj z ust. § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. V zmysle tohto zákona je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje verejný prenos, povinný dodržiavať autorskoprávne predpisy, t.j. je povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom záznamov. Uvedené práva výkonných umelcov a výrobcov na použitie a odmenu garantujú aj medzinárodné zmluvy a konvencie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pri takomto type použitia je pre samotného prevádzkovateľa verejného hudobného podujatia problematické vysporiadanie uvedených nárokov voči oprávneným subjektom priamo. Na území Slovenskej republiky preto uvedené odmeny pre slovenských a zahraničných výkonných umelcov a výrobcov vyberá a rozdeľuje SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so sídlom v Bratislave. Uvedenú činnosť SLOVGRAM vykonáva podľa ustanovenia § 141 a nasl. Autorského zákona právoplatného Oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zo dňa 16. 8. 2016.

Tarify pre výber odmien schvaľuje Valné zhromaždenie SLOVGRAMU, v súlade so Stanovami SLOVGRAMU. Nie sú upravené žiadnym všeobecne záväzným predpisom v zmysle platnej právnej úpravy. Platný Sadzobník SLOVGRAMU je založený na systéme ročných paušálnych taríf, modifikovaných na základe systému zliav.

Používateľ, ktorý nesplní povinnosti vyplývajúce mu z Autorského zákona, môže byť stíhaný buď v správnom konaní za priestupok podľa § 32 zákona č. 372/1990 Z.z. alebo v trestnom konaní za trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. V prípade trestného konania si SLOVGRAM v zmysle § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka uplatňuje nárok na náhrady škody za 3 roky spätne, vrátane príslušenstva (penále, úrok z omeškania,…). Výška škody je totožná s tarifami v platnom Sadzobníku SLOVGRAM-u. V prípade diskoték sa na vyčíslenie škody používajú aj údaje Obecného úradu, ktorý je povinný viesť evidenciu verejných kultúrnych podujatí na základe zákona 96/1991 Z.z. Tento zákon tiež upozorňuje na zodpovednosť usporiadateľa dodržať autorskoprávne predpisy.

Autorský zákon v prípade verejného prenosu definuje troch nositeľov práv - autor, výkonný umelec a výrobca zvukového a audiovizuálneho záznamu. Vysporiadanie nárokov v zmysle Autorského zákona uzatvorením zmluvy so SLOVGRAMOM sa nevzťahuje na vysporiadanie práv autorov.