JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
 Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     
Zmluvu, týkajúcu sa vysporiadania autorských práv môžete vyplniť a vytlačiť priamo z našej stránky.
 
Po kliknutí na link "VYPLNENIE A VYTLAČENIE ZMLUVY" vyplňte príslušný formulár s údajmi o prevádzkovateľovi a prevádzke, za ktorú sa zmluva uzatvára. Pred samotným vypĺňaním formulára odporúčame naštudovanie resp. vytlačenie  pokynov k správnemu vyplneniu zmluvy.
 
V jednej zmluve môže byť uvedená len jedna prevádzka. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje viacero prevádzok musí vyplniť formulár za každú prevádzku zvlášť.
 
Zmluva má 2 strany, ktoré je potrebné vytlačiť obojstranne na jeden list formátu A4. Za jednu prevádzku musí prevádzkovateľ vytlačiť a podpísať 2 zmluvy, ktoré následne doporučene zašle na adresu sídla SLOVGRAM-u za účelom zaevidovania a podpisu.
 
Výšku odmeny prevádzkovateľ uhrádza na účet SLOVGRAM-u, ktorý je uvedený na zmluve s uvedením variabilného symbolu AŽ PO DORUČENÍ PODPÍSANEJ ZMLUVY ZO STRANY SLOVGRAMU, pretože zmluva sa stáva zároveň daňovým dokladom – faktúrou až po podpise oboma zmluvnými stranami.
 
Toto tlačivo zmluvy je možné použiť k vysporiadaniu odmien výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov iba pre aktuálny kalendárny rok od 01.01. do 31.12.
Ak potrebujete iný návrh zmluvy (napr. vysporiadať predchádzajúce obdobia) kde je nutné upraviť obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára, môžete nás požiadať o zaslanie návrhu zmluvy e-mailom na verejne@slovgram.sk. Uveďte v ňom nasledujúce:
1. základné údaje o prevádzkovateľovi (obchodné meno, adresa, IČO, kontaktná osoba, tel. kontakt),
2. základné údaje o Vašej prevádzke (názov, adresa, doplňujúce údaje podľa typu prevádzky potrebné k určeniu výšky odmeny podľa zmluvy)
3. obdobie, na ktoré sa má predmetná zmluva vzťahovať.
 
   VYPLNENIE A VYTLAČENIE ZMLUVY