JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

Elektronické hlásenie prevádzkovateľa
 
používateľ ( *údaje vyplniť podľa výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra SR):
*obchodné meno
*sídlo spoločnosti, miesto podnikania
ulica a číslo
PSČ
obec, mesto

*IČO
Vybavuje
meno
*IČ DPH -DIČ
tel.č., e-mail.

Prevádzka, podujatie:
názov prevádzky/podujatia
adresa
ulica a číslo
PSČ
obec, mesto


A PREVÁDZKA (Sadzobník časť A) B UBYTOVACIE ZARIADENIE (časť B)
(reštaurácia, bar, recepcia, spoloč. miestnosť, fitnes, welness, bazén a iné) Druh
druh prevádzkovej jednotky v rámci prevádzky plocha v m2 resp.kapacita
kategorizácia
1.

vyťaženosť v roku 2013 (%)
2.
zvukovo-obrazový prijímač (TV)
3.
zvukový prijímač (rádio)
4.
člen ZHR SR
člen BHA
5.
C DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY (časť C)
6.
zvukovo-obrazový prijímač (TV)
7.
ozvučená terasa zvukový prijímač (rádio)

D
DISKOTÉKY, TANEČNÉ ZÁBAVY, JEDNORAZOVÉ PODUJATIA (časť D)
kapacita priestoru
periodicita za týždeň
x
obdobie konania
od
do
počet podujatí/lekcií
osôb

DÁTUM ZAČATIA OZVUČOVANIA: (ak je iný ako 1.1. daného kalendárneho roka)
DÁTUM UKONČENIA OZVUČOVANIA: (ak je iný ako 31.12. daného kalendárneho roka)

POZNÁMKA: (korešpondenčná adresa iná ako sídlo spoločnosti resp. miesto podnikania a iné)